Nieuwe EU-uitvoercontrole voor tweeërlei gebruik

Nieuwe EU-regels m.b.t. uitvoercontrole voor tweeërlei gebruik aangenomen

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Nieuwe exportcontroles voor goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik

Na bijna 5 jaar sinds de Europese Commissie een herziening voorstelde van Verordening 428/2009 betreffende de exportcontrole op goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik (“Dual-Use Regulation”), hebben de Raad en het EU-Parlement overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van de Herschikking.

Deze verordening voor tweeërlei gebruik maakte deel uit van het EU-exportcontrolesysteem en werd voor het eerst in 2009 ingevoerd. Het reguleert de handel in goederen, software en technologie die gebruikt kan worden voor zowel civiele als militaire doeleinden. Samen met de snelle technologische en politieke ontwikkelingen groeide ook de behoefte om het antwoord van de EU op de veranderende veiligheidsrisico’s in verband met opkomende technologieën te moderniseren.

Substantiële wijzigingen

Deze geactualiseerde verordening omvat substantiële wijzigingen, waaronder meer aandacht voor cybersurveillance, mensenrechten en terrorisme gerelateerde overwegingen. De nieuwe regels treden in werking 90 dagen nadat de herschikking is ondertekend door het EU-parlement en de Raad. Aangezien de Raad en het EU-parlement overeenstemming hebben bereikt over deze herziene verordening, wordt verwacht dat de herschikking in de komende weken zal worden ondertekend en in het laatste kwartaal van 2021 van toepassing zal zijn.

De nieuwe regels

De herschikking legt strengere controles op voor een breder scala aan opkomende technologieën en voor exporteurs en tussenpersonen breidt de herschikking de reikwijdte van de controles uit, stelt nieuwe vergunningen in en introduceert due diligence-verplichtingen.

De nieuwe regels omvatten onder andere:

  • een vereiste voor exporteurs die een wereldwijde exportvergunning gebruiken om een intern nalevingsprogramma (ICP) te hebben (tenzij de nationale autoriteiten dit onnodig achten), samen met andere zorgvuldigheidsverplichtingen;
  • een coördinatiemechanisme op EU-niveau dat een grotere uitwisseling tussen de lidstaten en de Europese Commissie mogelijk maakt over de uitvoer van cybersurveillance-items;
  • twee nieuwe algemene exportvergunningen: voor ‘intra-group’ technologieoverdrachten en export van gecontroleerde encryptie-items;
  • “overdraagbare controles” waarbij nationale autoriteiten controles kunnen opleggen op basis van de nationale wetgeving van een andere lidstaat, waardoor een grensoverschrijdend effect van nationale regels mogelijk wordt;
  • Een uitbreiding van de controles op tussenhandel met niet-EU-rechtspersonen die tussenhandel diensten verlenen vanuit de EU.

Meer informatie

Met deze wijzigingen is het van cruciaal belang om te bepalen of activiteiten onder de reikwijdte van het EU-rechtskader voor tweeërlei gebruik vallen, en zo ja, wat de exacte implicaties zijn van de nieuwe regels.

Meer informatie kunt u hier vinden.