Bindende tariefinlichtingen

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Uitleg over aanvragen van en het gebruik van een BTI

Hierin leest u wat een BTI precies inhoudt, wie het kan aanvragen, wie een beroep erop kan doen en hoe het gebruik van een BTI werkt.

Opvragen goederencode bij Douane

Als een belanghebbende wil weten welke goederencode van de douanenomenclatuur van toepassing is op goederen die hij wil in- of uitvoeren, kan hij de douane-autoriteiten vragen die goederencode op te geven. De douane zoekt die dan voor hem uit en geeft een Bindende tariefinlichting (hierna: BTI) af volgens het model uit bijlage 1 van het TVo. CDW. (artikel 12 CDW). Op deze wijze heeft de ondernemer zekerheid, want de Douaneautoriteiten van alle lidstaten van de EU zijn gebonden aan deze indeling. Een afgegeven BTI kan alleen worden gebruikt door de rechthebbende.

Het aanvragen van een BTI

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan een BTI aanvragen op eigen naam of namens iemand anders (bijvoorbeeld: een fiscaal vertegenwoordiger). Zo’n aanvrager kan ook in het buitenland zijn gevestigd. (artikel 11, lid 1 CDW juncto artikel 5, lid 2 TVo. CDW).

Een aanvraag voor een afgifte van een (E)-BTI (Europese BTI) moet vanaf medio 2018 elektronisch bij de douaneregio Rotterdam Rijnmond worden aangevraagd bij de afdeling BTI. Alleen deze afdeling geeft voor Nederland BTI’s af. De aanvraag dient momenteel nog te worden voldaan via een speciaal formulier namelijk “Aanvraag voor Bindende tariefinlichting”.  Het aanvraagformulier voor een BTI is ook online te verkrijgen. De aanvrager richt de aanvraag aan de bevoegde douane-autoriteit van de lidstaat waar de BTI gebruikt gaat worden, of waar de aanvrager is gevestigd.

Voorwaarden aanvraag BTI

Een aanvraag voor een BTI moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvrager vraagt om afgifte in verband met een daadwerkelijk voorgenomen in- of uitvoertransactie (artikel 11, lid 1 CDW);
 • De aanvrager dient het verzoek schriftelijk in met het formulier “Aanvraag voor BTI”;
 • De aanvraag bevat alle informatie (zoals brochures, folders en eventueel monsters) die nodig is om de goederen te kunnen indelen in de nomenclaturen en om ze duidelijk te kunnen omschrijven;
 • Het aanvraagformulier moet de naam en adres van de aanvrager en / of de rechthebbende bevatten en ondertekend zijn;
 • De aanvrager dient de aanvraag in bij:
  Belastingdienst / Douane Rotterdam Rijnmond / team Bindende Tariefinlichtingen,
  Postbus 3070
  6401 DN, Heerlen.
 • Per aanvraag kan slechts één goederensoort worden opgevraagd. Zijn er meerdere goederensoorten, die onderling afwijken, dan moet voor elk goed een aanvraag worden ingediend. Dit speelt bijvoorbeeld bij schoenen die uit diverse typen kunnen bestaan.
 • De aanvrager moet aangeven in welke douanenomenclatuur de goederen moeten worden ingedeeld (GN of Taric). Dit bepaalt namelijk het aantal cijfers dat in vak 6 van de BTI wordt vermeld.

Behandeling BTI

Nadat de aanvraag door het BTI team is geregistreerd wordt deze elektronisch verzonden naar de Europese Commissie. Deze kan eventueel opmerkingen of aanwijzingen met betrekking tot de aanvraag maken. Vervolgens wordt de BTI aanvraag in behandeling genomen en binnen drie maanden afgegeven. De Europese Commissie slaat de gegevens van een BTI op in een databank. De aanvrager dient daarvoor op het aanvraagformulier te verklaren dat hij geen bezwaar tegen heeft tegen het opnemen van de verstrekte gegevens in die databank. (artikel 6, lid 3, onderdeel A, letter k TVo. CDW).

Beroep doen op BTI

Alleen de rechthebbende kan een beroep doen op een BTI. Dit is de persoon (bedrijf) die de BTI heeft aangevraagd of heeft laten aanvragen. De rechthebbende is genoemd i vak 3 van het BTI formulier. Indien een douane-expediteur of een fiscaal vertegenwoordiger namens de rechthebbende de douaneformaliteiten verricht, mogen deze ook een beroep doen op diens BTI. Het kan ook voorkomen dat een douane-expediteur namens haar klant de aanvraag voor een BTI verzorgt.

Gebruik van een BTI

Een BTI die in een lidstaat is afgegeven, is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. De geldigheidsduur bedraagt drie jaar, vanaf de dag van afgifte. De BTI bindt de lidstaten en de houder voor de indeling van de goederen in de douanenomenclatuur, voor zover de formaliteiten voor deze goederen worden vervuld na de datum van afgite van de BTI.

De ten invoer aangegeven goederen moeten in alle opzichten overeenstemmen met de goederenomschrijving op de BTI. De BTI dient dan ook iedere keer bij de douaneaangifte te worden overlegd. De BTI moet verplicht in de aangifte met het bijbehorende referentienummer worden vermeld. Na beëindiging van de controle wordt de BTI in dat geval weer teruggegeven aan belanghebbende.

Drie jaar na de afgifte wordt een BTI automatisch ongeldig. Een BTI kan ook door andere oorzaken ongeldig worden, dan gebeurt dit niet automatisch. Dit kan bijvoorbeeld als er voor een bepaald product een indelingsverorderening is uitgevaardigd door de Commissie, waarbij het product onder een andere goederencode moet worden ingedeeld. De Commissie is bevoegd om maatregelen te nemen tot vaststelling van de tariefindeling. Een BTI kan natuurlijk ook ongeldig worden als de bewoordingen van de tariefposten zijn gewijzigd.

Meer info

Per 1 oktober 2019 kunt u een verzoek voor een vergunning BTI digitaal indienen via de EU Customs Trader Portal. Heeft u behoefte aan assistentie bij uw aanvraag dan kunt u contact opnemen met één van de consultants van SGS Maco. Wij helpen u graag verder.

Ook kunt u de website van de belastingdienst raadplegen mocht u meer informatie nodig hebben omtrent BTI.

Ter info, link naar aanvraagformulier BTI vindt u hier.

Meer info? Ik sta u graag te woord
Customs Consultant

John Sampers