Wijziging verordeningen antidumping- of antisubsidiemaatregelen staalproducten met vrijwaringsmaatregelen

Wijziging antidumping- of antisubsidiemaatregelen van staalproducten met vrijwaringsmaatregelen

Heeft u een douane vraagstuk? Wij denken graag met u mee!

Antidumping- of antisubsidiemaatregelen van staalproducten

Er zijn bepalingen vastgesteld als in het kader van de vrijwaringsmaatregelen vastgestelde tariefcontingenten worden overschreden en op dezelfde partij zowel het douanerecht bij contingent overschrijding als het antidumping- of compenserend recht verschuldigd zijn. Deze bepalingen hebben ten doel te voorkomen dat de ingestelde vrijwaringsmaatregelen leiden tot een groter effect op de handel dan wenselijk is.

Voor sommige productcategorieën waarop de vrijwaringsmaatregelen betrekking hebben, gelden momenteel antidumping- en/of compenserende maatregelen.

Achtergrond

Bij Verordening (EU) 2019/159 heeft de Commissie voor een periode van drie jaar vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van bepaalde staalproducten ingesteld. Deze maatregelen hebben de vorm van tariefcontingenten die voor bepaalde perioden van toepassing zijn; wanneer de invoer een specifieke drempel overschrijdt die overeenkomt met het gemiddelde invoervolume over de periode 2015-2017, moet een douanerecht bij contingent overschrijding van 25 % worden betaald.

Voor sommige productcategorieën waarop de vrijwaringsmaatregelen betrekking hebben, gelden momenteel antidumping- en/of compenserende maatregelen.

Daarom is voor die producten, zodra de in het kader van de vrijwaringsmaatregelen vastgestelde tariefcontingenten worden overschreden, op dezelfde partij zowel het douanerecht bij contingent overschrijding als het antidumping- of compenserend recht verschuldigd.

Zoals in Verordening (EU) 2019/159 wordt onderstreept, kan een dergelijke cumulatie van antidumping- en/of antisubsidiemaatregelen met de bij die verordening ingestelde vrijwaringsmaatregelen leiden tot een groter effect op de handel dan wenselijk is, zodat een onderzoek te zijner tijd gerechtvaardigd is.

Dit onderzoek heeft nu plaatsgevonden.

Op basis hiervan en na terdege rekening te hebben gehouden met alle door de betrokken partijen ingediende opmerkingen, heeft de Commissie bevestigd dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat de combinatie van antidumping- en/of antisubsidiemaatregelen en bij Verordening (EU) 2019/159 ingevoerde vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van bepaalde productcategorieën daadwerkelijk een groter effect zou sorteren dan voor de doelstellingen van de handelspolitiek en de handelsbescherming van de Unie als vastgelegd in Verordening (EU) 2015/477 noodzakelijk of wenselijk is.

De Commissie heeft daarom bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1382 (PbEU L 227 van 3 september 2019) – met ingang van 4 september 2019 – maatregelen getroffen om te voorkomen dat bepaalde antidumping- en/of compenserende maatregelen gelijktijdig met het douanerecht bij contingent overschrijding worden toegepast voor vastgestelde categorieën staalproducten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1382

Douanerecht bij contingent overschrijding hoger dan ad-valoremantidumpingrecht of ad-valoremantisubsidierecht

Wanneer het in artikel 1, lid 6, van Verordening (EU) 2019/159 bedoelde douanerecht bij contingent overschrijding van toepassing wordt op de in bijlage 1 bij Verordening (EU) 2019/159 opgenomen productcategorieën en dit recht hoger is dan het overeenkomstige ad-valoremantidumpingrecht dan wel ad-valoremantisubsidierecht als vermeld in bijlage 2 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1382, dan wordt uitsluitend het in artikel 1, lid 6, van Verordening (EU) 2019/159 bedoelde douanerecht bij contingent overschrijding geïnd. Gedurende de periode waarin dit van toepassing is, wordt de inning van de rechten die op basis van de in bijlage 1.B bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1382 genoemde verordeningen zijn ingesteld, geschorst.

Douanerecht bij contingent overschrijding lager dan ad-valoremantidumpingrecht of ad-valoremantisubsidierecht

Wanneer het in artikel 1, lid 6, van Verordening (EU) 2019/159 bedoelde douanerecht bij contingent overschrijding van toepassing wordt op de in bijlage 1 bij Verordening (EU) 2019/159 opgenomen productcategorieën en dit recht wordt vastgesteld op een lager niveau dan het overeenkomstige ad-valoremantidumpingrecht dan wel ad-valoremantisubsidierecht als vermeld in bijlage 2 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1382, dan wordt het in artikel 1, lid 6, van Verordening (EU) 2019/159 bedoelde douanerecht bij contingent overschrijding geïnd, vermeerderd met het verschil tussen dat recht en het overeenkomstige ad-valoremantidumpingrecht dan wel ad-valoremantisubsidierecht (het hoogste van de twee) als vermeld in bijlage 2 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1382. De inning van het niet-geïnde deel van het antidumping- dan wel antisubsidierecht wordt geschorst.

De schorsingen zijn van tijdelijke aard en gelden voor de periode waarin het in artikel 1, lid 6, van Verordening (EU) 2019/159 bedoelde douanerecht bij contingent overschrijding van toepassing is.

De antidumpingrechten en/of compenserende rechten die van toepassing zijn zolang over zelfde product vrijwaringsrecht verschuldigd is, zijn opgenomen in bijlage 2 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1382.

De maatregelen en tarieven zijn verwerkt in het gebruikstarief

Bijzonderheden

Alle overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1382 genomen maatregelen worden van toepassing op de datum van inwerkingtreding van deze verordening en hebben geen terugwerkende kracht.

Geen van de overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1382 genomen maatregelen kan als grondslag dienen voor de terugbetaling van voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening geïnde rechten.

Meer info

Bronvermelding: Douane voor bedrijven

Meer info? Ik sta u graag te woord
Customs Consultant

John Sampers